Lista aktualności Lista aktualności

rezerwaty przyrody

Podstawowym zadaniem Nadleśnictwa Brzeg jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, hodowla lasów, trwałe ich użytkowanie i ochrona przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Brzeg znajduje się pięć rezerwatów przyrody objętych prawną ochroną.

Rezerwat „Lubsza"

Został powołany Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 roku (M.P. nr 5 poz. 23). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,85 ha i obejmuje oddziały 254-d oraz 255-d.

Rezerwat „Leśna Woda"

Powstał w na mocy Zarządzenia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 roku (M.P. nr 11, poz. 75). Dążeniem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów lasu mieszanego naturalnego pochodzenia. Rezerwat zlokalizowany jest w obrębie leśnym Lubsza, leśnictwie Dobrzyń, oddział 27-c-f, 59-a. Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,7 ha.

Rezerwat „Rogalice"

Został powołany dnia 20 czerwca 1969 roku Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (M.P. nr 36, poz. 290).  Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest drzewostan olszy czarnej naturalnego pochodzenia, cenny ze względów naukowych i dydaktycznych. Rezerwat zlokalizowany jest w obrębie leśnym Lubsza, leśnictwie Rogalice w oddziale 138-h. Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,06 ha.

Rezerwat „Przylesie"

Został uznany dnia 20 czerwca 1969 roku Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. nr 34, poz. 256).  Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworzących liczne formy przejściowe od grądu do olsu. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 16,84 ha, w obrębie Karłowice, leśnictwie Prędocin w oddz. 287-g, 288-d,  h-j.

Rezerwat „Barucice"

Powstał jest największym powierzchniowo rezerwatem (82,22ha). Powstał niedawno w 2009 roku. Występujący tu ekosystem leśny został objęty ochroną prawną ze względu na dobrze wykształcone zbiorowiska łęgowe i grądowe rzadkich roślin.