Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy znajdujące się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Brzeg to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Występują tutaj prawie wszystkie typy siedliskowe lasu od borów świeżych, borów mieszanych, po lasy mieszane, lasy wilgotne, olsy i łęgi nad rzeką Odrą.

Obecnie niektóre drzewostany to obiekty o charakterze zbliżonym do lasów naturalnych ze zróżnicowanym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanów oraz bogactwem roślin runa i zwierząt.  Znajdują się tu drzewostany dębowe, dębowo-jesionowe, topolowe, olszowe, bukowe, sosnowo-dębowe, oraz sosnowe i inne. 

Nadleśnictwo Brzeg oprócz klasycznych drzewostanów gospodarczych ma liczne plantacje topolowe. Plantacje topolowe to szybko rosnące drzewa, które w stosunkowo krótkim czasie dają dużą masę drzewną wykorzystywaną w przemyśle papierniczym.  Większość plantacji założona została na gruntach porolnych, dzięki czemu wzbogacają one wyjałowioną przez użytkowanie rolne glebę w składniki pokarmowe i organizmy symbiotyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego. Plantacje stanowią często tutaj przedplon przed wprowadzeniem lasu o odpowiednim składzie gatunkowym. 

Lasy Nadleśnictwa Brzeg przyciągają turystów bogactwem jagód i grzybów, a myśliwych bogactwem zwierzyny.

Płynąca przez teren nadleśnictwa rzeka Odra kształtuje tutejszy krajobraz, glebę i mikroklimat. Lasy znajdujące się w pobliżu Odry stanowią ważny korytarz ekologiczny podczas wiosennych i jesiennych migracji ptaków. Na wodzie i brzegach Odry można wówczas zaobserwować wiele rzadkich skrzydlatych gości z północnej Europy. O walorach przyrodniczych terenów leśnych Nadleśnictwa Brzeg świadczy fakt, iż znajdują się tutaj gniazda ptaków prawnie chronionych tj. m.in. 8 gniazd bielika, 3 gniazda orlika krzykliwego, 2 gniazda kani rudej, 1 bociana czarnego i jedno rybołowa. Warto zaakcentować, że z dużego fragmentu powierzchni leśnej nadleśnictwa utworzono w 1999 roku Stobrawski Park Krajobrazowy.  Powierzchnia Parku w zasięgu granic Nadleśnictwa Brzeg wynosi 11 293, 90 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Brzeg znajduje się ponadto 5 rezerwatów przyrody objętych prawną ochroną. Rezerwat „Przylesie" powstał w sposób naturalny, a jego wielogatunkowy drzewostan liściasty z bujnym runem stanowi cenny fragment naukowy i dydaktyczny. Rezerwat „Leśna Woda" znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Brzeg i Oława jest wielopiętrowym drzewostanem o składzie gatunkowym charakterystycznym dla lasów mieszanych z udziałem modrzewia europejskiego. Rezerwat  „Rogalice" to piękny drzewostan olszy czarnej naturalnego pochodzenia. Rezerwat „Lubsza" jest niezwykle ciekawy ze względu na imponujące okazy buka i dębu. Rezerwat „Barucice" jest największym powierzchniowo rezerwatem (82,11ha). Powstał niedawno w 2009 roku. Występujący tu ekosystem leśny został objęty ochroną prawną ze względu na dobrze wykształcone zbiorowiska łęgowe i grądowe rzadkich roślin.

Połowę powierzchni nadleśnictwa zajmują obszary Natura 2000, których zadaniem jest ochronna cennych siedlisk. Są to „Lasy Barucickie", „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą", „Grady Odrzańskie" oraz „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej". Należy dodać, że jedną z form ochrony przyrody są zlokalizowane cztery użytki ekologiczne oraz trzy projektowane. Są to z reguły niewielkie bagienka, oczka wodne oraz inne obiekty bezcenne dla ekosystemów ze względu na bogactwo bioróżnorodności. Ponadto w lasach nadleśnictwa rośnie kilkanaście okazałych, starych dębów, które  zostały oznaczone  jako pomniki przyrody.

Jako ciekawostki przyrodnicze wymienić należy stanowiska wawrzynka wilczełyko, widłaka jałowcowatego, skrzypu olbrzymiego, storczyka fuscha, listery jajowatej, podkolanu białego, rdesta wężownika i salwinii pływającej.

 Fotografia przedstwiająca krzyż pokutny wykonany z kamienia. 

Lasy terenów Nadleśnictwa i żyzne nadodrzańskie ziemie od wieków sprzyjały osadnictwu. Wędrując po lasach miłośnicy historii napotkają pamiątki z minionych wieków, jak choćby wały grodzisk z X-XI wieku w pobliżu miejscowości Zawadno, Kuźnica Katowska i Kurznie czy tez krzyż pokutny z XIV-XVI.