Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Dotyczy nabywania gruntów przeznaczonych do zalesień.

OGŁOSZENIE

                                                                  

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BRZEG

zainteresowane jest nabyciem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

  • położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Brzeg,
  • opisanych  w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub jako grunty

przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,

  • mających  uregulowany stan prawny, tj. założoną księgę wieczystą, która nie może być obciążona na rzecz osób trzecich,
  • których granice działki muszą być znane i widoczne w terenie oraz nie są objęte sporem granicznym z sąsiadami.

Oferta sprzedaży gruntów powinna zawierać:

  • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla sprzedawanej działki,
  • wypis i wyrys mapy z ewidencji gruntów dla sprzedawanej nieruchomości,
  • oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie  https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub  grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Brzeg pod nr tel. 77 404 80 41; e-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1275 z późn. zm.), nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.