Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

  • program ochrony przyrody,

  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Zdjęcie słupka granicznego z namalowanymi numerami oddziałów leśnych.

Urządzanie lasu przedstawia również poszczególne drzewostany na mapach leśnych. Cały kompleks leśny podzielony jest na ponumerowane oddziały, odpowiadające działkom ewidencyjnym, mające powierzchnię od 20 do 40 ha. Granicami oddziałów są linie oddziałowe skierowane na północ, a poszczególne rzędy oddziałów przedziela linia ostępowa biegnąca w kierunku wschód-zachód. W lesie łatwo spotkać ponumerowane kamienie graniczne usytuowane na skrzyżowaniu linii w ten sposób, że jeżeli stoimy na środku skrzyżowania i patrzymy na północ to mamy go z prawej strony. Tak powstałe prostokąty ułatwiają orientację w lesie oraz prowadzenie zabiegów gospodarczych w poszczególnych wydzieleniach, których pomiar również odbywa się z wykorzystaniem linii oddziałowych. 

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.