Asset Publisher Asset Publisher

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo zlokalizowano trzy użytki ekologiczne  tj. "Nad Nysą", „Stawki nad Nysa", i „Ptakowice".

Użytek ekologiczny "Nad Nysą"

Obejmuje starorzecze Nysy Kłodzkiej położone w leśnictwie Prędocin. Jest to wydłużone, zachowane w stanie naturalnym starorzecze Nysy Kłodzkiej, położone równolegle do koryta rzeki wśród zwartego kompleksu leśnego. Brzegi tego ekosystemu porośnięte są rzadkim lasem łęgowym.

Użytek ekologiczny "Stawki nad Nysą"

Położony jest 2,5 km na północny-zachód od Mikolina, w międzywału Nysy Kłodzkiej na wschodnim jej brzegu. Obejmuje on oczka wodne z bardzo silnie rozwiniętą rośliną szuwarową i pływającą, pokrywającą całe lustro wody.  Nad brzegami rosną łęgi wierzbowe (wiklinowiska nadrzeczne). Stawy otoczone są rozległym kompleksem łąk, w przeważającej części podmokłych.  Całość stanowi naturalny, nieprzekształcony krajobraz doliny rzecznej z różnymi typami ekosystemów (łąki, turzycowiska, starorzecza, lasy lęgowe i zadrzewienia).

Użytek ekologiczny „Ptakowice"

Biocenoza ta należy do ginących w skali kraju ekosystemów-wodno błotnych. Istotnym wyróżnikiem tego fragmentu lasu jest bardzo dobrze zachowany drzewostan łęgu jesionowo-wiązowego, z licznym udziałem przestoi wiązu pospolitego.