Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu"(w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Nadleśnictwo Brzeg prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni  ok. 16 tys. ha i pozyskuje ok. 87 tysięcy m3 drewna rocznie. Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych ( w drzewostanach młodszych), cięć rębnych ( w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski  żywiołowej w postaci huraganu).

W roku 2013 w Nadleśnictwie Brzeg pozyskano:

  • 52,4 tys. m3 drewna w cięciach rębnych
  • 29,3 tys. m3 drewna w cięciach przedrębnych
  • 5,2 tys. m3 drewna w cięciach przygodnych

Większość  pozyskanego drewna to drewno gatunków iglastych – sosny z niewielkim udziałem świerka i modrzewia. Konieczność zapewnienia odbiorcom dużej masy drewna w stosunkowo krótkim okresie sprawia, że coraz więcej drewna iglastego jest pozyskiwana z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych.

W związku ze znacznym udziałem żyznych siedlisk i zróżnicowanych gatunkowo drzewostanów pozyskuje się  także drewno wielu gatunków drzew liściastych (dąb, buk, jesion, brzoza, lipa, grab, olcha, jawor, klon, osika). Na założonych wzdłuż Odry i Nysy Kłodzkiej plantacjach drzew szybko rosnących pozyskiwane jest coraz bardziej popularne drewno topolowe.

Surowiec drzewny pozyskiwany w Nadleśnictwie Brzeg trafia do odbiorców o różnych profilach produkcji m.in.

  •  tartaków
  •  zakładów stolarskich
  •  zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego
  •  fabryk mebli
  •  zakładów przemysłu opakowaniowego

Ponadto drewno opałowe trafia do ludności lokalnej -na wsiach jest to nadal najbardziej popularne źródło energii.

Przy okazji pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Brzeg pozyskiwany jest także stroisz iglasty wykorzystywany do produkcji wieńców, stroików itp., będący elementem ubocznego użytkowania lasu.