Asset Publisher Asset Publisher

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Znaczną część powierzchni nadleśnictwa zajmują obszary Natura 2000, których zadaniem jest ochronna cennych siedlisk. Są to „Lasy Barucickie", „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą", „Grądy Odrzańskie" oraz „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej".

Obszar Natura 2000 „Lasy Barucickie"

Stanowi kompleks lasu mieszanego przylegającego do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów, w tym najstarszym w woj. opolskim drzewostanem bukowo-dębowym ze stanowiskami  rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców. Ostoja ma kluczowe znaczenie dla zachowania jelonka rogacza Lucanus cereus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, owadów zasiedlających stare drzewostany dębowe.   Powierzchnia wynosi 3425,95 ha

„Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą"

To ostoja łąk na prawym i lewym brzegu Stobrawy oraz po obu stronach drogi Kuźnica Katowska – Karłowice – Popielów. Łąki stanowią kilkusethektarowy kompleks okresowo koszonych użytków. Wśród dominujących roślin łąkowych występują: trzęślica modra, wiązówka, śmiałek darniowy, ostrożeń warzywny, krwiściąg lekarski oraz szczaw zwyczajny. W okresie kwitnienia na łąkach można spotkać liczne owady: trzmiele, rusałki, modraszki i inne. Obiekt chroniony jest cenny dla zachowania rzadkich gatunków motyli.

„Grądy Odrzańskie"

To ostoja ptasia o randze europejskiej.  Obszar pokryty lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo - grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują tu schronienie dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, muchówka białoszyja, czapla siwa, bocian biały, bocian czarny, bielik, dzięcioł średni i trzmielojad.  

„Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej"

Jest terenem rozciągającym się wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa i Ptakowic do Kopic. Główną wartością przyrodniczą obszaru jest dobrze wykształcona i zachowana dolina rzeczna o charakterze podgórskim. Występują tu dobrze zachowane grądy Galio-Carpinetum. Duża część z nich to drzewostany przeszło 150 letnie. Oprócz grądów zachowały się tu płaty dobrze wykształconych łęgów Ficario-Ulmetum. Na gruntach nadleśnictwa ww. obszar chroniony zajmuje powierzchnię 22.76 ha.